Landbouwtentoon­stelling Knocke A/Zee

Landbouwtentoon­stelling Knocke A/Zee
VRZMDXX00011
Kant 1: Schild van Knokke Tekst kant 2: Badstad Knocke A/Zee - 18-9-1927 - IVe Jaarlijksche Landbouwtentoonstelling
Rond Diameter: 2,8 cm Zilver
(ON: NIEW01451).
Diverse verzamelingen
Medailles en erepenningen
1927
Bibliotheek Sincfala