>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
Verband tussen de kosten van meststoffen en bestrijdingsmiddelen en de rendabiliteit in de akkerbouw
Vanorle, L.
Ministerie van Landbouw
Brussel
1986
13 p.
OBKH_KHSF [SF] 631.2
Bemesting