Afdrukken

2004
2004 was een druk overgangsjaar met spijtig genoeg iets minder bezoekers dan in 2003 niettegenstaande een nieuw
gebruikersonderzoek (uitgevoerd door Steunpunt Toerisme en Recreatie) leert dat het museum erg geapprecieerd wordt
door de bezoekers. Uit de antwoorden leren we dat de bezoekers naar het museum komen om “zich te ontspannen”, “iets
bij te leren” en “om nieuwe dingen te ontdekken”  Gemiddeld blijven de bezoekers anderhalf uur in het Museum.
In 2004 startten ook de uitbreidingswerken. In september brak aannemer Nijs de bouwvallige schuur af en begon men met
het optrekken van een nieuwe tentoonstellingsruimte, annex depot en atelier.
Voor de binneninrichting werd de tentoonstellingsbouwer MADOC aangeduid. Ondertussen werd een synopsis van de
onderwerpen omgemaakt, werd  duidelijk parcours uitgestippeld en werden ook reeds de eerste items volledig
uitgetekend.
In 2004 mocht het Museum opnieuw enkele mooie schenkingen in de collectie opnemen: de affiche van de inhuldiging van
het stadhuis Verweeplein (geschonken door mevr. Marmenout-Van Steene), de affiche van Heist-Duinbergen, ontworpen
door Albert Setola (geschonken door de hr. en mevr. Jan en Nicole Lateur-Defonseca) en een  oude zinken koelkast die
nog afkomstig is uit het voormalige Hotel van Bunnen (geschonken door de hr. Paul Taveirne).
Wie het volledige jaarverslag wil doornemen kan het hier
downloaden. 

Overlijden van Gilbert Savels 
gilbertsavels2Gilbert Savels (1921-2005) is visser, reder en leraar in de visserijschool IBIS geweest.  Zijn jarenlange ervaring en
opgebouwde  kennis  stelde  hij  graag  ter  beschikking  aan  de  museummedewerkers  die  steeds  op  hem  beroep
konden doen.  Wekelijks kwam hij wel eens in het museum om goeiedag te zeggen en te vragen of hij niet kon
helpen met het een of ander.
Hij leerde de medewerkers zeemansknopen maken en zelf stelde hij een volledig knopenbord samen
dat  nu  in  de  museumklas  hangt.   Hij  adviseerde  bij  de  samenstelling  van  de  collectie
scheepsmaquettes,  vertelde  graag  over  zijn  zeemansleven  en  zijn  ervaringen  in  de  IBIS-school,
leerde ons wat de betekenis is van de verschillende boeien, ….  
In de museumvergaderingen was hij meestal stil, tenzij het over het vissersleven ging.  Dan kwam hij
met de nodige kennis en ervaring tussen.
Het Bestuur en de museummedewerkers danken Gilbert om zijn jarenlange vriendschap en inzet voor het Museum.
 
 
Het Museum Sincfala groeit 
Begin september 2004 was het zover: er werd begonnen met de afbraak van de schuur en de bouwvallige bijgebouwen
bij het Museum Sincfala in de Pannenstraat 140 te Heist.  Na de sanering van deze site wordt daar een bijkomende
tentoonstellingsruimte  (+  300  m²),  een  nieuwe  werkruimte  voor  het  personeel  en  een  nieuw  depot  voor  de
reservecollectie gebouwd. De firma Nijs staat in voor de bouwwerken naar plannen van architect Hubert Verhaeghe. De
nieuwe schuur wordt in dezelfde neogotische bouwstijl van het hoofdgebouw opgetrokken. Het gemeentebestuur heeft
hiervoor 1139220,80 Euro op de begroting vastgelegd en voor het project provinciale subsidies aangevraagd. 
 
In eerste fase is gestart met de restauratie van het bestaande geklasseerde oud schoolgebouw, waar sinds 1971 het
museum  is  gehuisvest.  Alle  voegwerk  en  door  waterinsijpeling  aangetaste  metselwerk  werden  verwijderd  en
vervangen.  Eind 2004 werd gestart met de funderingswerken voor de nieuwbouw en enkele maanden later werden de
zolderingsgewelven aangebracht. Spijtig genoeg gooide het late winterweer roet in het eten zodat de planning wat
uitloopt.  Binnenkort  verwachten  we  toch  dat  begonnen  wordt  met  het  opgaand  metselwerk  en  de  schrijn-  en
dakwerken. Na de oplevering van de werken (mei 2005?) komt de inrichting van de nieuwe gedeelten aan bod.
 
Daar  het  Museum  Sincfala  zich  wil  profileren  als  “museum  van  de  Zwinstreek”  wordt  in  de  nieuwe
tentoonstellingsruimte  een  multimediale  presentatie  en  evocatie  van   “2000  jaar  Zwinstreek” opgesteld.
Tentoonstellingsbouwer en vormgever Madoc uit Gent kreeg van de jury de voorkeur op 8 andere scenografen. Hun
inrichting wordt geraamd op 499624,10 Euro. 
 
Het wordt een boeiend streekgebonden verhaal over hoe de mens en het landschap in de unieke Zwinstreek werden
beïnvloed  door  natuur-  en  oorlogsgeweld,  maar  evenzeer  door  menselijke  activiteiten  (dijkenbouw,  inpoldering,
landbouw,  havenactiviteiten, toerisme…).  Het  verhaal  is hiervoor opgedeeld in  een zevental duidelijk afgebakende
periodes (vorming van de Noordzee,  de streek gewonnen op de zee, het Zwin als economische slagader, het gebied
verscheurd door oorlogen, de heropleving van landbouw en visserij in de Zwinstreek en de opkomst van het toerisme).
Diverse presentatietechnieken (film, maquettes, beeld- en klankmontages, animaties, unieke collectievoorwerpen….)
moeten inwoners, toeristen, tweede verblijvers,… zowel boeien als uitdagen om de sporen van het verleden in de
huidige Zwinstreek te herkennen en beter te begrijpen. Kinderen krijgen een alternatief kindvriendelijk parcours met
veel doe-momenten waardoor hun ouders rustig hun bezoek kunnen afwerken.

Affiche inhuldiging Stadhuis Knokke 
Eind 2004 schonk mevr. Marmenout-Van Steene een goed bewaard exemplaar van de inhuldigingsaffiche van het
Erich Wessel en gedrukt bij Leon Burghgraeve uit
stadhuis in Knokke (1913), ontworpen door de Duitse kunstenaar
Brugge.  Voor zover gekend zijn van de affiche slechts een viertal exemplaren bewaard gebleven.
 
affichestadhuisknokkekleinDe  zeer  grote  affiche  (110  X  208  cm)  werd  gedrukt  in  drie  delen  die  nadien  aan  elkaar  werden
bevestigd.  Bovenaan ziet men een zeer fijne afbeelding van het stadhuis van Knokke, geflankeerd door
de schilden van Knokke en van West-Vlaanderen.
In vijf medaillons worden de volgende Knokse tafereeltjes uitgebeeld: golf, tennis, dijk, vuurtoren en
molen van Lievens.  Daarnaast staat het programma van de feestelijke inhuldiging van het stadhuis op
15 juni 1913.
Het Museum Sincfala dankt de familie Marmenout-Van Steene hartelijk voor deze prachtige schenking. 

 


 
 
Glas van vissers, kooplui, monniken en heren

glastentoonstelling2In de late middeleeuwen (14 -15  eeuw) moet Heist een vrij belangrijke vissersnederzetting
zijn geweest die we gedeeltelijk kunnen vergelijken met Walraversijde die nu door archeologische
inspanningen herrijst. Dat wordt afgeleid uit middeleeuwse glasvondsten uit Heist die te zien
zullen zijn op de tentoonstelling “Glas van vissers, kooplui, monniken en heren” die loopt in het
Museum Sincfala van 26 maart tot 16 mei 2005.
De  tentoonstelling  wordt  georganiseerd  i.s.m.  de  Provincie  West-Vlaanderen,  het  Provinciaal
Museum Walraversijde uit Oostende, de Nederlandse Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, het
Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed en de Vrije Universiteit Brussel.
 
Op  Erfgoedzondag  17  april  om  10.30  uur  leidt  Jessica  Vandevelde  gedurende  1  uur
belangstellenden  rond  in  de  tentoonstelling.  Zij  werkte  mee  aan  de  samenstelling  van  de
brochure “Glas van vissers, kooplui, monniken en heren”. Als archeologiestudente schreef zij
haar eindwerk  over  het  materiaal  dat  in  Heist  in  1987-1988  werd  opgegraven.  Daarom  zal  zij  zich  tijdens haar
rondleiding toespitsen op wat in Heist werd opgegraven. 
 
 
Wie  aan  deze  eenmalige  en  unieke  rondleiding  wil  deelnemen,  kan  best  onmiddellijk  inschrijven  bij  het  Museum
Sincfala. Maximum 20 personen krijgen de kans om hieraan deel te nemen. Mochten er onverhoopt veel inschrijvingen
zijn, dan zal in de namiddag een tweede en laatste rondleiding doorgaan.
 
 
Wie kan ons helpen met molens in de Zwinstreek ? 
Van 24 juni tot 13 november organiseert het Museum Sincfala een tentoonstelling over de molens in de Zwinstreek. 
De streek was zeer molenrijk en in de loop der eeuwen telde men hier meer dan 70 molens.
Op  de  tentoonstelling  worden  verschillende  facetten  belicht.   We  vragen  onze  sympathisanten  dan  ook  om
medewerking om alle mogelijk iconografisch materiaal (foto’s, tekeningen, schilderijen, ….) ter beschikking te stellen. 
Ook  voorwerpen  die  werden  gebruikt  door de molenaar  zijn welkom.   Men kan  steeds contact opnemen  met  het
Museum Sincfala (tel. 050 530 730)
 
Wie kan ons helpen aan oude toeristische films ?
 
 
Bij de reorganisatie van de museumopstelling wordt ook aandacht besteed aan de evolutie van het toerisme.  Hiervoor
zijn  wij  op  zoek  naar  oude  (amateur-)  filmpjes  m.b.t.  het  toeristisch  leven  in  onze  gemeente:  strandspelen  en
zonnebaden, ezeltjes en badkarren, dijkwandelingen, ….
Wie ons wil helpen aan dergelijke films kan steeds contact opnemen met het Museum Sincfala (tel. 050/530 730).